เกี่ยวกับโรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล
2015-10-02 16:19:20

โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล

สาขาอุบลราชธานี  สาขาสกลนคร  สาขาศรีสะเกษ

    โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล ก่อ ตั้งปี 2556 โดยผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์การบริหารจักการโรงเรียนและมีภาคีร่วม พัฒนาความรู้จากองค์การโรงพยาบาลภาครัฐบาลและโรงพยาบาลภาคเอกชนมากว่า 10 ปี มีเครือข่ายโรงพยาบาลรองรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและทำงานและร่วมพัฒนามากกว่า 100 โรงพยาบาล มีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาการเรียนการสอนมากกว่า 20 แห่ง เปิดการเรียนการสอบมาแล้ว 7 รุ่น 

- ปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 รุ่น  จำนวนที่จบ 4 คน

- ปีการศึกษา 2557 จำนวน 4 รุ่น จำนวนที่จบการศึกษาแล้ว 182 คน

- ปีการศึกษา 2558 จำนวน 4 รุ่น จำนวนที่เรียนจบทั้งหมด 500 คน

- ปีการศึกษา 2559 จำนวน 4 รุ่น จบการศึกษา 500 คน

- ปีการศึกษา 2560 จบการศึกษาแล้ว 300 คน กำลังศึกษา 200 คน

-ปีการศึกษา 2561 สมัครเรียนแล้ว 200 คน รายงานตัวแล้ว 120 คน

นายอภิภูภ์  ชนะวาที (ผู้ก่อตั้งโรงเรียน)

  - ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์

  - ประวัติการทำงาน นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

  - ที่ปรึกษาคณะรัฐศาสตร์ โครงการพลเมืองส่งเสริมธรรมภิบาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  - อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน

  - อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปรัิญญาโท และปริญญาตรี

  - ที่ปรึกษาพิเศษ บริษัทอภิภูภ์การโยธา 

  - ที่ปรึกษาพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลอุบลบุรีรักษ์ 

  - ที่ปรึกษาพิเศษโครงการวิจัยและพัฒนา 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213729234325734&set=ms.c.eJxVy8ENwDAMw8CNilgKI3f~%3BxYp~_Cvd7IGupHN0y3SS~_6pOtJv5JHeI1xSLeQw4ifU~%3BRJq0hlAjz4m3IAxSkHMA~-.bps.a.10213729233605716.1073741927.1251908745&type=3&theater

 นางสาววารินี  ปล้องนิราศ (ผู้บริหารโรงเรียน)

- ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ

- ปริญญาตรีด้านสาธารณสุขศาสตร์

- ปริญญาตรีด้านการศึกษา

- คณะกรรมการสมาคมโรงเรียนบริบาลแห่งประเทศไทย

- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรัฐบาล และเอกชน

- ที่ปรึกษาโครงการเพื่อสังคม

- ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาอุบลบุรีรักษ์

- ผู้บริหารสถานบันการพยาบาลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอุบลบุรีรักษ์

- ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลอุบลบุรีรักษ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

- ผู้บริหารโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับประเทศญี่ปุ่น

- ผู้บริหารโครงการพัฒนาคนสู่ความเป็นเลิศ

- ผุ้บริหารบริษัทอภิภูภ์การโยธา

- ประธานกลุ่มคุ้มครองสิทธิสตรี

- ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล (สาขาสกลนคร)  

 

รองผู้บริหารโรงเรียน

1. นางปิยมาศ ธัญถนอม พยาบาลวิชาชีพ ชั้น 1 ประสบการณ์ทำงาน 30 ปี

2. นางศิริพร สาโครต บริหารธุรกิจบัณฑิต ประสบการณ์ทำงาน 30 ปี

3. นางสาวรสสุคลธ์ ธัญญถนอม วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

 

คณาจารย์โรงเรียน

1. แพทย์             จำนวน 2 คน

2. พยาบาลศาสตร์      จำนวน 6 คน

3. เภสัชกร           จำนวน 2 คน

4. สาธารณสุขศาสตร์    จำนวน 2 คน

5. สังคมศาสตร์        จำนวน 4 คน

6. อาจารย์แนะแนว       จำนวน 6 คน

 

วิสัยทัศน์ 

    “สถาบันผลิตบุคลากรผู้ช่วยพยาบาล เภสัชกร ที่เป็นเลิศมีมาตรฐานสูงและได้รับความเชื่อถือในระดับสากลสร้างสรรค์คนดีสู่สังคม”

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213437364669175&set=a.10213437359189038.1073741914.1251908745&type=3&theater

อนาคตของโรงเรียน

    อนาคตโรงเรียนจะยกฐานเป็นวิทยาลัยพยาบาลสอนวิชาชีพพยาบาล และจะเปิดสอนพยาบาลวิชาชีพ 4 ปี 2 ปีและ 1 ปี ตามลำดับ และนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาลจะได้เข้าศึกษาต่อทุกคน โดยไม่ต้องสอบและเทียบประสบการณ์อาชีพให้ทุกคนสำหรับคนที่ทำงานแล้ว ซึ่งจะลดระยะเวลาการศึกษาจาก 4 ปี เหลือ 3 ปี จาก 2 ปี เหลือ 1 ปี และจาก 1 ปี จะเหลือเวลาเพียง 6 เดือน

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213437364549172&set=a.10213437359189038.1073741914.1251908745&type=3&theater

ความสำคัญในการก่อตั้งโรงเรียน

     เนื่องจากประเทศไทยมีจุดแข็งคือ สยามเมืองยิ้ม บุคลากรด้านการบริการจึงเป็นที่นิยมของชาติต่างชาติจากสถิติจากสถานพยาบาลใน การรักษาพยาบาลโรงพยาบาลจึงเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติมาใช้บริการด้านการ รักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประชากรผู้สูงอายุเริ่มสูงขึ้นในหลายๆประเทศต่างเลือกมาใช้บริการด้านการ แพทย์ในประเทศไทยในอัตราส่วนเพิ่มขึ้นทุกปี บุคลากรทางการพยาบาลจึงเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลหรือสถาน ประกอบการ ประกอบกับปัญหาการว่างงานของนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัย

ปัญหาการว่างงานของคนไทยในปัจจุบัน

       แม้จะเรียนจบ ม.6 หรือปริญญาตรีก็ไม่มีงานทำ ปัจจุบันนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ม.6 ในภาคอีสานแล้วไม่ได้เรียนต่อ จำนวนมากกว่า 200,000 คนต่อปี และตกงานมากถึง 90,000 คนต่อปี 45% หรือ 100 คน ตกงาน 45 คน เนื่องจากสาเหตุหลายๆ อย่างเช่น แรงงานทดแทนจากต่างประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว เวียดนาม และเขมร เป็นแรงงานไร้ฝีมือ และค่าจ้างถูกกว่าแรงงานไทย ทำให้คนที่จบ ม.3 ม.6 ปวช. ต่างตกงานจำนวนมากและแย่งงานกับแรงงานไร้ฝีมือ และแรงงานส่วนใหญ่เข้าสู่โรงงานอุตสากรรม พาณิชย์กรรม ใช้แรงงานทั่วไป หากแรงงานไม่แสวงหาความรู้เพิ่มเติมก็จะเป็นเพียงลูกจ้างตลอดชีวิต เป็นชนชั้นสังคมรับจ้าง

       ผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีทั่วประเทศไทยปีละ 600,000 คนขึ้นไป ตกงาน 200,000 ต่อปี โดยเฉพาะปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ เนื่องจากระบบราชการสามารถรับได้เพียง 5,000 คนต่อปีที่เหลืออีก 500,000 คน ภาคเอกชนรับเข้าทำงาน 250,000 คน ที่เหลือตกงาน 200,000 คน คนตกงานเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหน.............................ไปประกอบอาชีพ อะไร..............................................ส่วนใหญ่แล้วจะไปทำงานในตำแหน่งเดียวกับคนที่จบ ม.3 ม.6 ปวช. รับค่าแรงขั้นต่ำ บางส่วนก็ไปประกอบอาชีพส่วนตัวบ้าง สำหรับผู้มีเงินทุน ที่เหลือส่วนใหญ่ก็กลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่ เป็นภาระพ่อแม่ต่อไป

     คนที่จะทำงานในระบบราชการได้ปัจจุบันต้องมีเส้นสาย ร้อยละ 50% ใช้เงินและเส้นสายร้อยละ 40% เรียนเก่งจริงๆๆ (เกรดเฉลี่ย 3.5 ขั้นไป) จึงจะมีโอกาสสอบได้ระบบต้นๆ ที่จะไม่ต้องใช้เส้นและใช้เงินเพื่อทำงานราชการ มีเพียง 10% โดยเฉพาะครู ปัจจุบันนี้ไม่มีการกำหนดตำแหน่งเพิ่มแล้ว มีแต่จะลดตำแหน่งลงครูที่เกษียณแล้วจะไม่มีการกำหนดตำแหน่งเพิ่มทดแทนครู เดิม ยกเว้นสาขาที่ขาดแคลน (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ) ส่วนสายสังคมล้นตลาด

ปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านการพยาบาล

      ปัญหาประชาชนไม่ได้รับการบริการสุขภาพอย่างทันท่วงที ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลและเภสัชกรต่างๆ ทำให้ประชาชนได้รับบริการล่าช้าและไม่มีคุณภาพ ทำให้มีความต้องการบุคลากรทางการพยาบาลต่างๆ มากมาย ปัญหาคนใกล้ตัวหรือคนในครัวเรือนไม่รู้จักวิธีดูแลรักษาตัวเองปัญหาเหล่านี้ ทำให้ครอบครัว คนในครอบครัวเราไม่ค่อยมีความรู้ด้านสุขภาพทำให้ไม่รู้จักรักษาตัวเอง เมื่อไม่สบายก็จะไปหาหมอทันที่ และบางโรคก็รักษาไม่ทันแล้ว (ซึ่งจะเสียใจ ไม่สามารถเรียกคืนได้)

  ปัญหาพ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงลูกสภาวะเศรษฐกิจรัดตัว พ่อแม่มีภาระไม่มีเวลาดูแลลูกหลาน ทำให้พ่อแม่ต่างๆนำลูกไปฝากในศูนย์รับเลี้ยงเด็กต่างๆ ทั้งในเมืองและอำเภอต่างๆ ความต้องการแรงงานด้านนี้จึงเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนและศูนย์เลี้ยงเด็กต่างๆ มากเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ปัญหาคนชรามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแต่ไม่มีคนดูแลทำให้คนชราไม่ได้รับการดูแล ปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวลูกหลานมีภาระการงานมากขึ้นต้องต่อสู้เพื่อช่วยตัว เองให้อยู่รอดในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง

  - การเมือง การเมืองในปัจจุบันมีปัญหาการประท้วงแบ่งพักแบ่งพวกเสี่ยงต่อการเกิดปฏิวัติ รัฐประหาร ส่งผลต่อเศรษฐกิจไม่ดี รัฐบาลต้องลดกำลังพลหรือยุบหน่วยงานราชการที่ไม่จำเป็นลง ทำให้ลดจำนวนข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานที่ไม่จำเป็น หรือฝ่ายตรงข้ามลงเสี่ยงต่อการตกงาน และนักเรียนที่เรียนต่อมหาลัยแล้วคาดว่าจะรับราชการก็มีความหวังลดลง

  - กระแสความงาม ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ “ความงามสามารถสร้างได้”ทำให้มีคลินิกความงาม ศูนย์ความงาม เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆเพื่อตอบสนองความต้องการ ทำให้มีความต้องการพนักงานประจำศูนย์ความงามและคลินิกความงามมากขึ้นตามไป ด้วย

 - กระแสสุขภาพ คนไทยรักสุขภาพมากขึ้น จริง หรือไม่

         โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาลจึงเล็งเห็นความสำคัญจึงได้มีการสอนทักษะ เรียนตามใจของตนเองโดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้ความรู้ และค่อยให้คำแนะนำช่วยให้ประสบผลสำเร็จในการเรียน ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่างถูกต้องโดยทำกิจกรรมการเรียนการสอน ให้กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าลงมือทำ อย่างถูกต้องโดยผู้สอนให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการจริงโดยตรงกับสิ่งมีที่เรียนและ ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสนใจในสายอาชีพการบริการด้านสุขภาพ และสมารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความรับผิดชอบคุณธรรม และจริยธรรม โดยรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม ควบคู่กับการดูแลสังคมต่อไป

                                                              นายอภิภูภ์  ชนะวาที

                                                                  ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

115/3 หมู่ที่ 4 ซอยข้างวัดด้ามพร้า-ขามใหญ่ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์/โทรสาร 045-311828

มือถือ       

080-459-3311 (AIS)        อ.ไนซ์

094-267-7173 (D-tax)     อ.พร

064-034-1659 (Tีrue)      อ.ไนซ์

085-439-4099 (AIS)        อ.ภู

www.urrna.com 

E-mail. [email protected] , [email protected]

เฟสบุ๊ค: โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล, โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล อรร., Nam nice

ข้อความ
เรียนเพื่ออาชีพติดตัวตลอดไป มีความสุขกับการเรียน ทำงานที่ชอบ สมหวังที่ต้องการ มีงานทำมั่นคง รอบโควต้า รพ ไม่ตกงาน 
 
สมัครเรียน 0854394099 อ.ภู
ผู้ช่วยพยาบาล/เภสัช/ทันตแพทย์/ความงาม 6เดือนจบ สวัสดิการฟรีหอพัก น้ำไฟ ชุดฟอร์มสวยๆ เน็ตฟรี อื่นๆ 
รร.จัดหางานให้ทุกคน เงินเดือน9,000-20,000บาท
บรรจุงาน 12,000-30,000 บาท
www.urrsk.com/site/register
www.urr-na.com
www.urrsk.com
ภู 2015-10-31 22:19:22

หลักสูตร

1. ผู้ช่วยแพทย์ เรียนเพียง 1 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน

2. ผู้ช่วยพยาบาล  เรียนเพียง 1 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน

3. ผู้ช่่วยเภสัชกร  เรียนเพียง 1 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน

4. ผู้ช่วยทันตแพทย์  เรียนเพียง 1 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน

5. ความงามครบวงจร  เรียนเพียง 1 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน

6. การบริบาล  เรียนเพียง 1 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน

 

โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล

โรงเรียน 045 250 004

ผอ.ภู 0854394099

ผอ.ไนช์ 0804593311

ผอ.พร 0942677173

 

อภิภูดภ์ 2016-02-24 17:49:09
หมดเขตสมัครโควต้าพิเศษ 30 กย 60 (รับจำกัด)
#รุ่น 4/60 15 กย 60 นี้ จองด่วน
#รุ่น 5/60 เปิดเรียน 4 ธค 60
#รุ่น 1/61 เปิดเรียน 1 เมย 61 จองเหมือนกัน
#หมดเขตโควต้า 39,000 ภายใน 30 กย.60 นี้
#ค่าเรียนพิเศษ #สมัครเพียง 3000 บาท/. #เริ่มเรียนทันที
#พิเศษ ค่าเทอมพิเศษในรอบ 3 ปี

#ได้ใบประกาศ 6 ใบ ผู้ช่วย... #พยาบาล / #เภสัชกร /. #ทันตแพทย์ / #ความงาม / #ดูแลเด็ก /. #ผู้สูงอายุ

#จบแล้วรับรองงานทำทุกคน. #เรียน 6 เดือน
#เงินเดือน+ค่าตอบแทน 15,000 ขึ้นไป ทำงาน
#โรงพยาบาล. #โรงเรียน. #คลีนิค. #อนามัย. #อื่นๆ อีกมากมาย

#ม.6. #ม.3. #ปวช. #ปวส. #ปริญญาตรี. #กศน

#หอพักฟรี #น้ำไฟฟรี #ชุดฟอร์มฟรี
#อุปกรณ์ฟรี และอื่นๆๆ อีกมากมายมากกว่า 17 รายการ

#จองสิทธิ์วันนี้ #0973298686

#โอนค่าจองสิทธิ์พิเศษ 3000 บาท. 321-0288-828
#กรุงไท #อภิภูภ์. #อุบลบุรีรักษ์
https://goo.gl/forms/dkHxZbEbqHX4hnQy1
 

 

รร.อุบลบุรีรักษ์ 2017-09-11 09:09:26