หลักสูตรที่เปิดสอน
นักศึกษาจะได้รับการฝึกปฏิบัติจริง และบรรจุงานในโรงพยาบาลภาครัฐบาล
และเอกชนนำทั่วประเทศ(ในต่ำแหน่ง)
ผู้ช่วยแพทย์
ผู้ช่วยพยาบาล(NA)
ผู้ช่วยเภสัชกร(ผู้ช่วยห้องยา)(PA)
ผู้ช่วยศูนย์ความงาน(SP)
ผู้ช่วยศูนย์ทันตกรรม(DA)
ผู้ช่วยห้องX-Ray(XR)
ครูพี่เลี้ยง ร.ร.อนุบาล ฯลฯ
ผู้ช่วยห้องX-Ray(XR)